WEB1
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว รอบ 2
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว การพิจารณา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 
ที่ โรงเรียน การพิจารณา รอบ 2
มีสิทธิ แจ้งความจำนงใหม่ รวมผู้มีสิทธ ผ่านการพิจารณา รายงานตัว มอบตัว
ณ สถานศึกษา สถานศึกษา อื่น
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 94 20 114 16 98 7 7
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 12   12 - 7 1 1
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 3 9 12 12 - 12 11
4  มัธยมวัดหนองจอก 21   21 11 - 7 4
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     159 39 105 27 23
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
5  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1 20 21 - 1 1 1
6  สุรศักดิ์มนตรี 2 11 13 13 - 13 13
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     34 13 1 14 14
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
7  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 14 22 36 36 - 36 1
8  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 3   3 - - - -
9  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 5   5 - - - -
10  สตรีวิทยา ๒ 156   156 - 156 20 -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     200 36 156 56 1
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
11  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 7 68 75 - - - -
12  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 47 11 58 - 42 10 6
13  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 216 13 229 17 206 97 40
14  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 41   41 - 41 14 3
15  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 10 37 47 41 3 26 1
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     450 58 292 147 50
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
16  ปทุมคงคา 6 17 23 23 - 15 -
17  พระโขนงพิทยาลัย 9   9 8 1 1 1
18  มัธยมวัดธาตุทอง   19 19 19 - - -
19  วชิรธรรมสาธิต 73   73 - 1 1 1
20  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 2   2 - - - -
21  สิริรัตนาธร 7 43 50 32 10 33 33
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     176 82 12 50 35
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
22  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 6   6 - - - -
23  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 128   128 - 128 3 3
24  ราชวินิตบางเขน 9   9 - - - -
25  สารวิทยา 7 8 15 - 9 2 1
26  หอวัง 7 11 18 - 17 - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     176 - 154 5 4
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
27  เจ้าพระยาวิทยาคม 1   1 - - - -
28  นนทรีวิทยา 3 9 12 12 - 9 -
29  ยานนาเวศวิทยาคม 8 34 42 39 1 30 30
30  วัดสุทธิวราราม 63   63 - - - -
31  สตรีศรีสุริโยทัย 23 15 38 2 32 14 11
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     156 53 33 53 41
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
32  เทพลีลา 2 58 60 1 59 9 1
33  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 2   2 - - - -
34  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 22   22 - - - -
35  มัธยมวัดบึงทองหลาง 1 18 19 19 - 15 -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     103 20 59 24 1
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
36  ดอนเมืองจาตุรจินดา 10 126 136 119 1 120 76
37  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 27 37 64 41 - 41 41
38  ฤทธิยะวรรณาลัย 141   141 - 2 2 2
39  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 2 2 4 - - - -
40  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 108 1 109 4 30 24 24
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     454 164 33 187 143
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
41  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 3 12 15 - 15 2 2
42  พรตพิทยพยัต 1 3 4 3 - 2 2
43  ราชดำริ 16 59 75 59 - 58 50
44  ศรีพฤฒา 2 24 26 26 - 24 7
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     120 88 15 86 61
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
45  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 118   118 - 118 12 7
46  บางกะปิ 5 18 23 19 4 19 18
47  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 122 4 126 - 123 19 17
48  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 42 14 56 21 35 24 23
49  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1 38 39 32 - 23 22
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     362 72 280 97 87
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่     2,390 625 1,140 746 460