WEB1
ปีการศึกษา 2563

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร เปิดแจ้งความจำนง สอบ จับฉลาก
 ห้องเรียนพิเศษ 22-26 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63 7 มี.ค. 63  
 ความสามารถพิเศษ 21-22 มี.ค. 63 11 มี.ค. 63 24 มี.ค. 63  
 สอบคัดเลือก 21-25 มี.ค. 63 11 มี.ค. 63 28 มี.ค. 63